Activiteiten

Home / Activiteiten

Binnen het Masterplan Techniek wordt gewerkt aan meerdere thema’s om te zorgen voor goed opgeleide vakmensen in de sectoren elektrotechniek, installatietechniek en metaal. Op deze pagina houden wij u op de hoogte over alle activiteiten die we uitvoeren.

 

Actualiseren regioprofielen

We starten dit najaar (2020) met het actualiseren van de regioprofielen voor de opleidingen in de metaal en de installatietechniek (E+I). In een regioprofiel zullen we als bedrijven samen met de mbo-instellingen de inhoud van een opleiding bepalen. Natuurlijk gebeurt dit binnen de kaders van het wettelijk vastgestelde kwalificatiedossier, waarin de opleiding globaal wordt beschreven.

Zo kunnen we als bedrijven en mbo bestaande opleidingen actueel houden en worden aankomende vakmensen opgeleid die goed mee kunnen in de beroepspraktijk. Om de regioprofielen te actualiseren werken we als praktijkopleiders en docenten in de branchegroep samen. Er zijn drie branchegroepen:

Metaal – Hier wordt gewerkt aan de actualisering van de opleidingen in de metaal. Dit zijn opleidingen in Verspanen, Constructie en Service & Onderhoud.

Middenkader Engineering – Deze branchegroep werkt aan het actualiseren van de regioprofielen voor de opleidingen Middenkader Engineering en Mechatronica.

Installatietechniek – Dit betreft het actualiseren van de regioprofielen voor alle opleidingen in de elektrotechniek en installatietechniek. Een overzicht van de activiteiten volgt later.

Begeleidingsinstrumenten

Zodra de regioprofielen zijn geactualiseerd, zullen de BPV-begeleidings- en beoordelingsinstrumenten worden aangepast. Ook wordt gewerkt aan het digitaal aanbieden van de instrumenten om de begeleiding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Een planning hiervoor volgt later.

 

Nieuwe opleidingen

Er zijn vele ontwikkelingen in de sectoren die effect hebben op de vereiste kennis en vaardigheden van vakmensen om het beroep goed uit te voeren. Denk aan de kennis en vaardigheden die een vakmens nodig heeft op het terrein van de energietransitie. Of het kunnen programmeren van een lasrobot. Het multidisciplinair samenwerken bij de bouw van duurzame woningen. De invloed van ICT die steeds verder toeneemt.

Om beter aan te sluiten bij deze technologische en organisatorische ontwikkelen werken we in het Masterplan Techniek aan het verkennen van de behoefte aan nieuwe en/of (sterk) aangepaste opleidingen. Zodra deze verkenning is afgerond zullen wij de activiteiten hier aangegeven.

 

Keuzedelen

Keuzedelen kunnen bij een opleiding worden aangeboden aan een mbo-student voor een verdieping of een verbreding van de kennis en vaardigheden. Keuzedelen zijn gekoppeld aan opleidingen. Binnen het Masterplan Techniek worden ook activiteiten ingezet om belangrijke keuzedelen voor de beide sectoren aan te bieden in Zuid-Holland. Hieronder vindt u een overzicht aan welke keuzedelen momenteel wordt gewerkt.

 

Metaal – We starten in het najaar 2020 met het invoeren van het keuzedeel Smart Welding bij alle mbo’s in Zuid-Holland. Dit keuzedeel geeft mbo-studenten de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op te doen met het programmeren van en het lassen met een lasrobot. 

Meer weten over de inhoud van het keuzedeel Smart Welding: klik hier.

 

Installatietechniek – Informatie volgt nog. Meer weten over keuzedelen: klik hier.

Flexibilisering

Met flexibilisering wordt gestreefd naar het aanbieden van kennis en vaardigheden op mbo-niveau in korte leertrajecten. Dit kan door het ‘opknippen’ van mbo-opleidingen of het aanbieden van gecertificeerde keuzedelen voor vakmensen. Deze ontwikkeling speelt in op leven lang leren. Het biedt de vakmens de mogelijkheid zijn/haar loopbaan vorm te geven. Het biedt bedrijven de kans om kennis en vaardigheden op een effectieve wijze te verwerven.

Dit thema wordt in het najaar van 2020 uitgewerkt.

 

Leerroutes van het mbo naar het hbo

Om mbo-studenten die hun schoolcarriëre willen vervolgen in het hbo goed te bedienen willen wij werken aan goede leerroutes via het mbo naar het hbo.

Dit thema wordt in het najaar van 2020 uitgewerkt.

Wilt u participeren in onze activiteiten?