Activiteiten

Home / Activiteiten

Binnen het Masterplan Techniek wordt gewerkt aan meerdere thema’s om te zorgen voor goed opgeleide vakmensen in de sectoren elektrotechniek, installatietechniek en metaal. Op deze pagina houden wij u op de hoogte over alle activiteiten die we uitvoeren.

 

Actualiseren regioprofielen

We starten dit najaar (2020) met het actualiseren van de regioprofielen voor de opleidingen in de metaal en de installatietechniek (E+I). In een regioprofiel zullen we als bedrijven samen met de mbo-instellingen de inhoud van een opleiding bepalen. Natuurlijk gebeurt dit binnen de kaders van het wettelijk vastgestelde kwalificatiedossier, waarin de opleiding globaal wordt beschreven.

Zo kunnen we als bedrijven en mbo bestaande opleidingen actueel houden en worden aankomende vakmensen opgeleid die goed mee kunnen in de beroepspraktijk. Om de regioprofielen te actualiseren werken we als praktijkopleiders en docenten in de branchegroep samen. Er zijn drie branchegroepen:

Metaal – Hier wordt gewerkt aan de actualisering van de opleidingen in de metaal. Dit zijn opleidingen in Verspanen, Constructie en Service & Onderhoud.

Middenkader Engineering – Deze branchegroep werkt aan het actualiseren van de regioprofielen voor de opleidingen Middenkader Engineering en Mechatronica.

Installatietechniek – Dit betreft het actualiseren van de regioprofielen voor alle opleidingen in de elektrotechniek en installatietechniek. Een overzicht van de activiteiten volgt later.


Begeleidingsinstrumenten

Zodra de regioprofielen zijn geactualiseerd, zullen de BPV-begeleidings- en beoordelingsinstrumenten worden aangepast. Ook wordt gewerkt aan het digitaal aanbieden van de instrumenten om de begeleiding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Een planning hiervoor volgt later.


Nieuwe opleidingen

Er zijn vele ontwikkelingen in de sectoren die effect hebben op de vereiste kennis en vaardigheden van vakmensen om het beroep goed uit te voeren. Denk aan de kennis en vaardigheden die een vakmens nodig heeft op het terrein van de energietransitie. Of het kunnen programmeren van een lasrobot. Het multidisciplinair samenwerken bij de bouw van duurzame woningen. De invloed van ICT die steeds verder toeneemt.

Om beter aan te sluiten bij deze technologische en organisatorische ontwikkelingen werken we in het Masterplan Techniek aan het verkennen van de behoefte aan nieuwe opleidingen/of opleidingsvarianten.

De volgende activiteiten zijn gepland:

 • Het ontwikkelen en invoeren van een brede opleiding Techniek met uitstroomvarianten op BOL-niveau 4. Deze activiteit wordt uitgevoerd door ROC Mondriaan samen met Techniek College Rotterdam (TCR) en ROC Da Vinci. De looptijd voor dit initiatief is van 2021 -2023. De activiteit is gestart in september 2021;
 • Vanaf het najaar 2021 wordt gestart met activiteiten voor de invoering van het onderwerp robotica voor alle metaalopleidingen. Deze activiteit is nog in voorbereiding. De verwachte looptijd voor deze activiteit is van 2021 tot 2023;
 • Het ontwikkelen en invoeren van verschillende opleidingsvarianten binnen Technicus Engineering gericht op de Energietransitie op BOL-niveau 4. Deze opleidingsvarianten worden vormgegeven door het gebruik van keuzedelen. Deze activiteit wordt uitgevoerd door Techniek College Rotterdam (TCR), ROC Mondriaan en mboRijnland. De looptijd voor dit initiatief is van 2021 -2023. De activiteit start in september 2021;
 • Het invoeren van een opleiding Smart Building op BOL-niveau 4. In deze opleiding komen zowel bouw als installatietechnische zaken aan de orde. Deze activiteit wordt uitgevoerd door mboRijnland. De looptijd voor dit initiatief is van 2021 -2023. De activiteit is gestart in september 2021;
 • In september 2021 is gestart met een verkenning naar de behoefte en mogelijkheden van andere samenwerkingsvormen tussen bedrijfsleven en onderwijs om opleidingstrajecten vorm te geven. Denk aan de BBL+ varianten waarin een student een extra dag praktijk krijgt om zo de vaardigheden beter en sneller aan te leren en daarmee de inzetbaarheid van de student in het bedrijf te versnellen. Deze activiteit wordt uitgevoerd door mboRijnland in samenwerking met ROC Da Vinci, Techniek College Rotterdam, Metalent en IW Zuid-Holland. De looptijd voor dit initiatief is van 2021 -2022.

Keuzedelen

Keuzedelen kunnen bij een opleiding worden aangeboden aan een mbo-student voor een verdieping of een verbreding van de kennis en vaardigheden. Keuzedelen zijn gekoppeld aan opleidingen. Binnen het Masterplan Techniek worden ook activiteiten ingezet om belangrijke keuzedelen voor de beide sectoren aan te bieden in Zuid-Holland. Hieronder vindt u een overzicht aan welke keuzedelen momenteel wordt gewerkt.

MetaalWe zijn gestart met het invoeren van het keuzedeel Smart Welding bij twee mbo’s in Zuid-Holland, dit zijn Techniek College Rotterdam (TCR) en mboRijnland. Dit keuzedeel geeft mbo-studenten de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op te doen met het programmeren van en het lassen met een lasrobot. Meer weten over de inhoud van het keuzedeel Smart Welding: klik hier.

 

Installatietechniek – Er zijn meer dan 10 keuzedelen vanuit Wij Techniek samen met installatiebedrijven en het mbo ontwikkeld, inclusief lesmateriaal voor mbo-opleidingen in de installatietechniek. Vanaf september 2021 gaan we met elkaar afspreken welke keuzedelen hiervan per mbo worden aangeboden. Zodra dit bekend is zullen we dit hier publiceren.

 • Het Techniek College Rotterdam (TCR) is betrokken bij de ontwikkeling van het lesmateriaal voor het keuzedeel Basis Stadswarmte op niveau 2 dat aangeboden kan worden bij de monteur werktuigkundige installatie (woning/utiliteit). Dit keuzedeel is reeds goedgekeurd en de beschrijving is hier te vinden. De realisatie van het lesmateriaal voor dit keuzedeel gebeurt onder regie van Wij Techniek. Het keuzedeel is naar verwachting eind 2021 gereed.

Flexibilisering

Met flexibilisering wordt gestreefd naar het aanbieden van kennis en vaardigheden op mbo-niveau in korte leertrajecten. Dit kan door het ‘opknippen’ van mbo-opleidingen of het aanbieden van gecertificeerde keuzedelen voor vakmensen. Deze ontwikkeling speelt in op leven lang leren. Het biedt de vakmens de mogelijkheid zijn/haar loopbaan vorm te geven. Het biedt bedrijven de kans om kennis en vaardigheden op een effectieve wijze te verwerven.

De volgende activiteit staat gepland:

 • In 2022 wordt een onderzoek uitgevoerd om de behoefte aan korte leertrajecten bij het bedrijfsleven te inventariseren.

Kennisdeling

Er zijn twee activiteiten waarmee we de kennisdeling willen stimuleren tussen bedrijfsleven en onderwijs. Zo dragen we bij aan actueel onderwijs in het mbo.

 • Het bevorderen van docentstages bij bedrijven in de sectoren metaal en installatietechniek. Vanaf september 2021 als ‘Corona’ maatregelen het toelaten;
 • Het organiseren van webinars voor docenten (en praktijkopleiders) waarin kennis door deskundigen uit het bedrijfsleven, leveranciers en kennisinstituten wordt overgedragen over nieuwe ontwikkelingen in de branche die relevant zijn voor het mbo.

Leerroutes van het mbo naar het hbo

Om mbo-studenten die hun schoolcarriëre willen vervolgen in het hbo goed te bedienen willen wij werken aan goede leerroutes via het mbo naar het hbo.

Dit thema wordt in het najaar van 2020 uitgewerkt.


Macrodoelmatigheidsoverleg

Sinds 2020 is er een overleg over een doelmatig aanbod van opleidingen in de sectoren metaal en installatietechniek voor Zuid-Holland. Hiervoor werken de Koninklijke Metaalunie, OOM, Techniek Nederland, Wij Techniek en de mbo-instellingen samen. We bespreken hier de instroom, de beschikbaarheid van BPV-plaatsen en stages, het bestaande opleidingsaanbod en de behoefte aan nieuwe of aangepaste opleidingen.

De volgende activiteiten vinden plaats:

 • Vier bijeenkomsten waarin afstemming is over een doelmatig aanbod van opleidingen;
 • In 2021 wordt de behoefte gepeild voor het aanbieden van de opleidingen werkvoorbereider en technisch leidinggevende voor zowel in de branche metaal als de installatietechniek. De resultaten worden na de zomer verwacht. Afhankelijk van de uitkomst zullen er activiteiten volgen om deze opleidingen in Zuid-Holland aan te bieden. We houden u hier op de hoogte.

Wilt u participeren in onze activiteiten?