Stichting Masterplan Techniek Zuid-Holland

Home / Stichting Masterplan Techniek Zuid-Holland

Het Masterplan Techniek Zuid-Holland wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Masterplan Techniek Zuid-Holland. De Stichting beheert de gelden, geeft opdrachten aan derden om de doelstellingen van de samenwerking te realiseren en zorgt voor verduurzaming van de samenwerking. In het beleidsplan van de stichting is meer te lezen over de doelstellingen en daarmee samenhangende hoofddoelen van de stichting voor de komende jaren.

 

Missie Stichting

Missie van de stichting is het centraal stellen van de belangen van de jongeren en de studenten in de techniek. Het is van groot belang dat de jongeren kennisnemen van hun kansen in de techniek, dat studenten een aantrekkelijke opleiding genieten, die aansluit bij de technologische ontwikkelingen en innovaties in het bedrijfsleven, dat hun interesses en vaardigheden optimaal tot ontwikkeling komen en dat zij zo een goede start maken op de arbeidsmarkt.

 

Historie

Masterplan Techniek Zuid-Holland komt voort uit het Masterplan MEI (Metaal, Elektro en Installatie. Het Masterplan MEI heeft in het verleden subsidie ontvangen vanuit het Regionaal Investeringsfonds. Zie https://www.dus-i.nl/subsidies/regionaal-investeringsfonds-mbo. Deze subsidie vereiste cofinanciering. De cofinanciering bestond uit zogenaamde ‘in-kind’ uren door bedrijven, brancheorganisaties, O&O fondsen en onderwijsinstellingen. Daarnaast droegen de O&O fondsen OOM en Otib (thans Wij Techniek) en de betrokken onderwijsinstellingen geldelijk bij. Onderdeel van RIF-project was het bestendigen van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs (Pps, publiek private samenwerking).

Deze bestendiging heeft geleid tot het huidige Masterplan Techniek Zuid-Holland en de bijbehorende Stichting Masterplan Techniek Zuid-Holland. De verandering van de afkorting MEI in de meer algemene bewoording Techniek duidt erop dat de samenwerking openstaat voor een verbreding van de samenwerking binnen de techniek, met andere technische opleidingen en organisaties. Hiermee worden de kansen voor jongeren en studenten op de arbeidsmarkt vergroot.

 

Bestuur Stichting

Stichting Masterplan Techniek Zuid-Holland heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het financieel beheer van de gelden van het Masterplan. Jaarlijkse dragen onderwijsinstellingen en O&O fondsen financieel bij, op basis van het overeengekomen jaarplan. Alle partners dragen daarnaast in manuren -onbekostigd- bij.

Het bestuur bestaat thans uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

  • Voorzitter is de heer Henrik Stevens, directeur van het Techniek College Rotterdam;
  • Secretaris is de heer Eef Smits, voormalig regiomanager van Techniek Nederland;
  • Penningmeester is Marie-Claire van Doremalen, regiosecretaris Metaalunie.

Bestuursleden worden voorgedragen vanuit het onderwijs, brancheorganisaties en fondsen ten behoeve van het onderwijs en opleiding. Bestuursleden treden af na maximaal 3 jaar en zijn slechts één keer herbenoembaar. In de statuten is bepaald dat het bestuur maximaal uit 5 personen kan bestaan. Bij uitbreiding van het aantal partners bij het Masterplan kan ervoor worden gekozen het huidige aantal van drie bestuurders uit te breiden naar vijf bestuurders. In alle gevallen gaat het hierbij om onbezoldigde bestuursleden.

 

Eef Smits

Eef Smits

Techniek Nederland

Secretaris stichting

Geen winstoogmerk

Belangrijk is dat de stichting geen winstoogmerk heeft. Alle gelden worden verworven voor en besteed aan de doelstellingen van de stichting -kort samengevat- om het technisch onderwijs te bevorderen in Zuid-Holland. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. In 2021 is evenmin een onkostenvergoeding aan hen toegekend.

Ook is belangrijk om te vermelden dat in de statuten van de stichting expliciet is bepaald dat het bestuur niet bevoegd is overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen aan te gaan. Het bestuur is evenmin bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Meer weten

Wil je meer weten over de stichting, stuur dan een mail aan secretariaat@masterplantechniek.nl. Een van de bestuursleden van de stichting neemt vervolgens contact met u op.

Het RSIN-nummer van de Stichting Masterplan Techniek Zuid-Holland is 862364218.