Werkconferentie: ‘Wat hebben we nodig om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten?’

Home / Algemeen / Werkconferentie: ‘Wat hebben we nodig om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten?’
Werkconferentie: ‘Wat hebben we nodig om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten?’

Op 18 oktober vond de Werkconferentie 2018 plaats. Gastheer van de dag: mboRijnland. Circa 100 belanghebbenden vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid gingen het gesprek aan ‘Wat hebben we nodig om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten?’

De aanwezigen werden welkom geheten door de nieuwe voorzitter van de directie techniek, Janine Warmerdam. Waarna Janneke Verleng, teammanager Techniek van mboRijnland, de aanwezigen een kijkje gaf in de totstandkoming van mboRijnland vanuit het ID College en ROC Leiden.

Projectmanager Masterplan MEI Zuid-Holland, Anky van Etten, gaf vervolgens – middels een korte presentatie – inzage in alle activiteiten en producten die de afgelopen twee jaar zijn ontwikkeld.

Na deze inleidende presentaties was het tijd voor een zestal workshops, verdeeld over twee rondes – te weten:

 • Wat is het Masterplan?
 • Ontwikkelen regioprofielen
 • Gebruik van de begeleidings- en beoordelingsinstrumenten
 • Regioprofielen, instrumenten begeleiding- en beoordeling; hoe verder?
 • Digitalisering
 • Hybride docent

Workshop: Wat is het Masterplan?

Nieuwe participanten en andere belanghebbenden die meer wilden weten van het Masterplan MEI Zuid-Holland kregen tijdens deze workshop een blik in de geschiedenis van het Masterplan, de hedendaagse positie en een korte blik op de vragen waar we nu voor staan naar de toekomst gericht.

 

Workshop: Ontwikkelen Regioprofielen

In een regioprofiel concretiseren werkveld en scholen een kwalificatiedossier om dat regioprofiel vervolgens te gebruiken bij het samenstellen van een curriculum. Peter Scheurwater van mboRijnland maakte het proces zichtbaar aan de hand van het jongste voorbeeld: het regioprofiel Technicus Smart Technology. Een profiel dat in samenwerking met het Da Vinci uit Dordrecht is ontwikkeld. Als illustratie vergeleken de workshop-deelnemers het kwalificatiedossier daarvan met het opgeleverde regioprofiel.

Om het proces ook zelf eens uit te voeren werkten de 16 aanwezigen in een allereerste brainstormsessie aan het regioprofiel dat gemaakt zou kunnen worden vanuit het kwalificatiedossier Technisch Leidinggevende.
 

Workshop: Gebruik van de begeleidingsinstrumenten

Tijdens deze workshop zijn de uitgangspunten besproken die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwikkeling van de diverse instrumenten. Maar ook de gemaakte afspraken met betrekking tot het gebruik van deze instrumenten.

Eén van de afspraken is bijvoorbeeld dat de instrumenten gebruikt worden voor de begeleiding van de student zowel in de BOL als de BBL, in de praktijk en op school. Hoe vaak gebruik je de formulieren en hoe: allemaal zaken die tijdens deze workshop aan de orde zijn gekomen.

Tijdens de workshop zijn er bijvoorbeeld onderstaande zaken aan de orde gekomen:

 • Moet het startgesprek bij elke stage opnieuw gedaan worden? Antwoord :Ja
 • Moet het startgesprekformulier in het examendossier? Dit is niet verplicht. Dat is een keuze dit ligt bij het ROC.
 • Er dient aandacht te zijn voor de wijze waarop het gesprek wordt gevoerd. Niet beoordelend maar coachend.

Daarnaast waren de deelnemers aan de workshop positief over de wijze waarop verbeteringen in de formulieren zijn doorgevoerd de laatste maanden. Ook gaven de deelnemers aan het belangrijk te vinden om te allen tijde in PDF een afdruk te kunnen maken, ook na digitalisering.

 

Workshop: Regioprofielen, instrumenten begeleiding- en beoordeling; hoe verder?

Wat gaan we verder doen met alle reeds ontwikkelde formulieren en instrumenten nu het Masterplan MEI Zuid-Holland in juni 2019 formeel ophoudt te bestaan?

De workshop startte aan de hand van een korte presentatie waarin een aantal reeds ontwikkelde instrumenten de revue passeerden, zoals;  “instructieformulier en informatie voor de begeleider”, “regioprofielen, “startformulier” en “ begeleidings- en beoordelingsinstrument”. Per instrument werd bekeken of er nog opmerkingen waren vanuit de deelnemers.

Hier zijn tips met betrekking tot onder andere de AVG en het startgesprek aan de orde geweest. Al deze tips worden meegenomen.

Daarna is men snel aan de slag gegaan met de wensen, eisen en verwachtingen voor de komende jaren. Wat gaan we vanuit het Masterplan MEI Zuid-Holland verder doen met de reeds ontwikkelde instrumenten nu het project formeel in juli 2019 afloopt.

 • Gaan we digitaliseren, en zo ja, op welke wijze? Gaan we het Masterplan uitbouwen naar andere crebo’s?
 • Gaan we uitbouwen naar de Entreeopleidingen? Hoe kijken we aan tegen 1 breed vak t.w. techniek?
 • Wat kan de rol van het Masterplan MEI Zuid-Holland zijn nu we aanlopen tegen het oude onderwijssysteem in relatie tot de nieuwe economie?

Unaniem wordt in deze workshop aangegeven dat een ieder verder wil met het Masterplan MEI Zuid-Holland zeker in het kader van alle reeds ontwikkelde instrumenten.

 

Workshop: Digitalisering

Het Masterplan heeft een ontwikkelingsgerichte beoordelingssystematiek ontwikkeld voor 32 technische opleidingen. Deze systematiek willen we graag digitaliseren en automatiseren. De wensen zijn nog niet volledig bepaald.

André van der Voorst en Jim Schouten van Examen-services hebben ons tijdens de workshop meegenomen in de mogelijkheden die er zijn om de beoordelingsformulieren en beoordelingssystematiek van het Masterplan in een digitale omgeving te plaatsen.

De voorbeelden die getoond werden waren die van een niet-technische opleiding (Gastheer/-vrouw) waarvoor zij een digitale omgeving hebben ontwikkeld.

Tijdens de presentatie werd duidelijk aangegeven waar de verschillen met onze methodiek zitten en welke mogelijkheden er dan zijn om onze eigenheid te behouden in een al bestaand systeem.

Na de presentatie was er voldoende tijd om met elkaar de dialoog aan te gaan over wat we als Masterplan eigenlijk zouden willen. En wat we eigenlijk bedoelen met digitalisering. Hier zijn vragen gesteld die gaan over:

 • aanpassing van bijvoorbeeld het getoonde systeem naar het Masterplan;
 • mogelijkheden om een digitaal (Masterplan) systeem te koppelen aan schoolsystemen;
 • mogelijkheid om gedigitaliseerde formulieren ook op de mobiel te kunnen invullen en raadplegen;
 • kostenaspecten en
 • mogelijkheid om ook examens in een systeem te kunnen plaatsen.


De voorlopige conclusie mag zijn dat er nog veel met elkaar moet worden gesproken in de verschillende overlegorganen van het Masterplan. Om zo tot een afgewogen keuze te kunnen komen over wat we nu onder digitalisering verstaan. Daarna kan pas worden besloten hoe – en met wie – er een samenwerking kan worden aangegaan om daadwerkelijk te gaan digitaliseren.


Workshop: Hybride docent

Ruim 40 deelnemers volgden de workshop van projectleider Rian van Noord over het project ‘De hybride docent’. In Zuid-Holland is het initiatief genomen door de Hogeschool Rotterdam en de scholingsfondsen om te komen tot een pool van hybride werknemers die naast hun werk in het werkveld actief willen zijn in het beroepsonderwijs. Een initiatief dat zal zorgen voor adequaat technisch onderwijspersoneel en van harte gesteund wordt door de verzamelde ROC’s en de gemeente Rotterdam.

De eerste vijftien studenten zijn begonnen aan 18 bijeenkomsten en zullen in de opleiding 80 uur stage lopen in het onderwijs. Na de opleiding wordt een instructeurspool opgericht waarin de gekwalificeerde medewerkers, op verzoek, kunnen worden opgenomen en worden ingezet in het technisch onderwijs in het VMBO en het MBO.

Tenslotte bogen de aanwezigen zich over een drietal stellingen: eenstemmig werd benadrukt dat in de techniek de hybride docent een prachtige oplossing is voor het tekort aan technisch onderwijspersoneel.

 

Afsluiting

De Werkconferentie werd plenair afgerond, waarbij er is stilgestaan bij alle informatie die uit de workshops is gekomen. Waarna er een afsluitende borrel plaatsvond.

Er waren deze werkconferentie weer genoeg nieuwe vragen en opmerkingen om weer vol energie verder te gaan!

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.